นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างอัตลักลักษณ์ตราสินค้าของแหล่งท่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้ำขวัญเรียม

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้้าขวัญเรียม และศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาด และอัตลักษณ์ตลาดน้ำขวัญเรียมของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างแบบจ้าลองการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้้าขวัญเรียม

โดยทำการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยวิธีวิทยาการสร้างทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ กลุ่มผู้บริหารตลาดน้้า 2 คนและกลุ่มนักท่องเที่ยว 34 คน

ผลการวิจัยพบว่าตลาดน้ำขวัญเรียมสร้างกระแสความสนใจในการมาท่องเที่ยวของทั้งนักท่องเที่ยว ด้วยการทำการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (Publicity) สื่อออนไลน์ (Online Media) ร่วมกับใช้กระแสการบอกต่อจากสื่อสังคม (Social Media) และสื่อในชุมชนพื้นที่ตลาดน้ำ ซึ่งสื่อเหล่านั้นได้สร้างเนื้อหาสารขึ้นมาจาก การสร้างประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรับรู้องค์ประกอบต่างๆภายในตลาดน้้าซึ่งประกอบสร้างเป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้้าขวัญเรียม ได้แก่ เรื่องราวเฉพาะของชุมชนนั้นๆ คือ ความรักของขวัญ-เรียม วัฒนธรรมริมฝั่งคลอง ศาสนาพุทธ สิ่งที่โหยหา ในอดีต (Nostalgia) การผสมผสานความเก่าใหม่ของเทคโนโลยีอ้านวยความสะดวก และคุณภาพของสินค้าและบริการที่จ้าหน่ายในตลาดนั้นๆ การรับรู้อัตลักษณ์ของตลาดน้้านี้ น้าไปสู่การที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้้า ถ่ายรูป และบอกต่อเรื่องราวของตลาดน้้า ผ่านเครือข่ายสื่อสังคม และขยายไปยังการสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นๆ ท้าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างอัตลักลักษณ์ตราสินค้าของแหล่งท่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้ำขวัญเรียม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (410-437).