แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การของบริษัทในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

Authors

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

Published

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Abstract

Human Resource and Organization Management and Development of Companies in the Creative Industry

Recently, Thailand has been attempting to transform its development approach into a new form of knowledge-based, creative and innovative socio-economy. Differing from the former development approach, the so-called creative industry has been regarded as a major part of the creative economy which requires a new kind of human resource and organization management and development.

The purpose of this study is exploratory; to initiate the inquiry and discovery of primary body of knowledge that would be a basis for articulating strategies of human resource and organization management and development in the creative industry’s companies. Furthermore, this study aims to pave the way and set off for far more advance and profound research in the future. This study applies the notion of human resource wheel

as a conceptual framework to examine 10 companies in 4 clusters of the creative industry. There are 4 main research issues: 1) vision and strategy of companies 2) human resource management 3) human resource development 4) organization development. The study finds different ways of human resource and organization management and development in different clusters of the creative industry. Therefore, an author gives recommendations based on typical clusters of the creative industry.

เศรษฐกิจสังคมไทยกาลังปรับตัวสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความรู้ที่เข้มข้น ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นอีกรูปแบบทางเลือกหนึ่งซึ่งต้องการกลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การแบบใหม่ที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมแบบเดิมการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การของบริษัทในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นความพยายามขั้นเริ่มต้นที่ต้องการสำรวจและค้นหาองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่เหมาะสม

สำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งเพื่อเป็นการวางพื้นฐานและจุดประกายสาหรับการศึกษาวิจัยที่ก้าวหน้าและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในอนาคต การศึกษาวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดกงล้อการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาองค์กรใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์จานวน 10 บริษัทใน 4 ประเด็นหลักสำคัญคือ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององค์การ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ

การศึกษาพบความแตกต่างหลากหลาย ในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่เหมาะสมตามประเด็นการวิจัยและจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

(2559). แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การของบริษัทในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, 8(1), 1-31.