แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Authors

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

Published

Kasetsart Journal (Social Science)

Abstract

Guidelines were proposed to develop the regional competitiveness of
the stock exchange of Thailand (SET) among ASEAN-5 countries.
In addition to the use of a research synthesis technique, the focus group
method was conducted to integrate prior research with expert opinions
and to present guidelines to accelerate the development of the SET
among ASEAN members. The focus group method allowed experts on
the capital market and regulators to analyze the strengths, weaknesses,
opportunities, and threats of the SET and to set guidelines for development.
The results showed that the SET is middle ranked with regard to competitiveness.
Therefore, to enhance the competitiveness of the SET in the short run,
policymakers should primarily address its weaknesses and reduce investment
trading constraints; for example, improve the trading systems, increase
transparency, and enhance the human resource skills in the financial industry.
Thailand should also ensure there is easing of procedures, better protection
for investors, and amendments to the existing laws to improve investment
conditions. Subsequently, a more aggressive development strategy should
be promoted along with policy to build up the competitive advantage in the
long run such as by expanding the market supply of products and services,
promoting cross-border listing in multiple exchanges in ASEAN, and
encouraging merger and acquisition activities as well as promoting capital
market connectivity among emerging ASEAN countries.

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้ นําเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งความหมายของตลาดหลักทรัพย์ไทยที่กล่าวถึงในบทความนี้ จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินมิได้เป็นองค์การ โดยนํางานศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคมาสังเคราะห์และดําเนินการวิจัยโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์ได้ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของตลาดหลักทรัพย์ไทยเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ไทย

ผลสรุปจากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน พบว่า ตลาดหลักทรัพย์ไทย มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ระดับปานกลางในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยให้สามารถปรับตัวเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ในระยะสั้น ควรมุ่งเน้นในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและลดข้อจํากัดที่ก่อให้เกิดอุปสรรค

ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มมาตรการตรวจสอบการซื้อขายและการบันทึกบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทําธุรกรรม การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาการเงินให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ได้ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้ธุรกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สําหรับมาตรการในระยะกลางและระยะยาวของตลาดหลักทรัพย์ไทย ได้แก่ การกระตุ้นอุปสงค์ของตลาด การขยายอุปทานของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมโยงของการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียน

(2558). แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. Kasetsart Journal (Social Science) , 36(-), 425-436.