แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย

Authors

น.ส.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

Published

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มกราคม-ธันวาคม 2558 (TCI 1)

Abstract

This research objective was to develop employee engagement model for Thai hotel industry using multiple regression analysis. The concept that proposed was Job Demand and Resource Model of Work Engagement. The 429 hotel employees who held management positions, including top management, middle management and supervisor level were selectively to be sample. Questionnaires were utilized as research measurements used in collecting data. Statistics analyzed were percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results show that three variables from personal resources including optimism, core self evaluation, and conscientiousness which influence employee engagement, positively affected the job satisfaction, job performance, organizational citizenship behavior and turnover intention. The findings could suggest that hotel organizations should emphasize the recruitment process in order to assort new employees with desirable personal resources. Meanwhile, hotel organizations should provide in-house activities for current employees to develop the above mentioned characteristics.

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงพยากรณ์สำหรับอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ได้รับของพฤติกรรมการทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรมในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองความต้องการของงานและปัจจัยเอื้อต่อการทำงาน (JD-R Model of Work Engagement) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานโรงแรม จำนวน 429 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรส่วนบุคคลคือ การมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการประเมินแก่นแท้ของตนเอง การมีจิตสำานึกที่ดีของพนักงาน ร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และความต้องการคงอยู่ในงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย จากผลการวิจัยทำให้เสนอแนะได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรเน้นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรควรดำเนินนโยบายส่งเสริมสวัสดิภาพความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน นโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจัดชุดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงบวกให้แก่พนักงาน

(2558). แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มกราคม-ธันวาคม 2558 (TCI 1), 18(1), 283-298.