การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนไทย

Authors

รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

Published

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

การศึกษานี้มุ่งศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนไทย โดยเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ถูกสุ่มแบบเจาะจงจากนักทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐจำนวน 221 คน และจากภาคเอกชนจำนวน 126 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง งานวิจัยนี้เสนอโมเดลทางเลือก 5 รูปแบบ ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างนักทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและภาคเอกชน โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ3องค์ประกอบ ของปัจจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ดังที่เสนอโดย Ulrich และคณะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ในระดับที่ดี

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างนักทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและภาคเอกชน สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการแสดงบทบาท และความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ยังมีอิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ ผลการทดสอบตัวแปรคั่นกลางด้วยวิธี Bootstrapping พบว่า บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบบางส่วนระหว่างความสัมพันธ์ของสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางพัฒนาสมรรถนะและการแสดงบทบาทที่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไทย

(2555). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนไทย. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 52(3), 97-128.