การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน

Authors

ผศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป

Published

วารสารการบริหารท้องถิ่น

Abstract

Corporate Social Responsibility and the Return on Assets

The objectives of this research are to describe the characteristics of corporate social responsibility (CSR) and to investigate the relationship between CSR and financial performance of business companies listed in the SET 50 Index of the Stock Exchange of Thailand. This research classifies the social responsibility programs of selected companies into seven types: 1) good governance; 2) doing business with fairness; 3) showing respect for human rights and treating the workers fairly; 4) accountability to consumers; 5) community and social services; 6) environmental revitalization and maintenance; and 7) information assessment and dissemination.

Using data from the year 2011, Multiple Regression Analysis found that good governance, community and social services, company assets, sale volumes, ratio of debt to assets, and types of industry were all significantly related to the return on assets (ROA).

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) กับผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน (Financial Performance) ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มบริษัทในดัชนี SET 50 Index ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานนี้ได้จำแนก การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ออกเป็น 7 ด้าน คือ 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 5) ชุมชนและสังคม 6) สิ่งแวดล้อม และ 7) ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล

โดยการใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ในปี พ.ศ. 2554 ของบริษัทต่าง ๆ ที่นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ทำให้พบว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านชุมชนและสังคมสินทรัพย์ของบริษัท ยอดขายของบริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ และประเภทของอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ กัน มีผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(2559). การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน , การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน. วารสารการบริหารท้องถิ่น, 9(1), 118-132.