ความเข้มข้นและการจำแนกแหล่งที่มาของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

Concentrations and source identification of priority polycyclic aromatic hydrocarbons in sediment cores from south and northeast Thailand

Authors

โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Danai Tipmanee, Chomsri Choochuay, Woranuch Deelaman,Natthapong Iadtem, Qiyuan Wang, Li Xing, Guohui Li, Yongming Han,Muhammad Zaffar Hashmi, Junji Cao, Apichart Leckngam, Saran Poshyachinda

Abstract

          In this study, the environmental fate of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in tropical lake sediments and their potential sources have been discussed. 15 PAHs (i.e. !PAH) have been investigated in two lakes, namely Songkhla Lake (SKL) and Nong Han Kumphawapi Lake (NHL), which are located at the southern and north-eastern parts of Thailand, respectively. Since these two lakes are registered as important wetlands under the Ramsar convention (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO), the quantitative identification of potential contributors of PAHs is an inevitable analytical tool for launching an evidence-based policy.

          The !PAH concentrations observed in SKL and NHL sediments (n = 135) were in the range of 19.4–1,218 ng g−1 and 94.5–1,112 ng g−1, respectively. While the exponential decline of !PAH contents were detected in SKL sediments, NHL showed a trend of enhancing PAH contents with depth. The averaged benzo [a] pyrene (B [a]P) contents of surface sediments in both lakes were much below the value stipulated by the United States Environmental Protection Agency (US-EPA) guidelines for carcinogen risk assessment. Based on numerous multivariate statistical techniques coupled with source apportionment analysis, “biomass burning” and “anthropogenic activities” are two potential contributors of the PAHs detected in the study areas. To achieve the longterm conservation of nature with related ecosystem services and cultural values, it is therefore important to promote decision-making based on ecotoxicological studies of carcinogenic substances.