การเตรียมพร้อมด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและชนบทไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Authors

ผศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป

Published

กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ครบรอบ 50 ปี

Abstract

Tourism is an activity that is growing important to Thai economic and social systems,
especially as a source of foreign currency, employment creation and distribution of income
bringing to the region. This research prepares for readiness to the impact of tourism in joining
ASEAN Economic Community in 2015 with working on the tourism data system in the
comparison of all member countries including Thailand. This is with the preparation and
analysis of strong and weak points of Thailand and the ASEAN region. The target goals will
include the development with sustainable competitiveness. This is for the economic root to be
strong and increase the tourism management efficiency. Then, all will discuss about how they
are related to the Thailand rural society.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นแหล่งรายได้นำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค งานวิจัยนี้เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบด้านการท่องเที่ยวไทยต่อการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนปี 2015 นี้โดยการจัดทำระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยเปรียบเทียบประเทศสมาชิก
รวมทั้งประเทศไทย รวมถึงการเตรียมพร้อม การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านการท่องเที่ยวทั้งของไทย
และภูมิภาคอาเซียน โดยผลลัพธ์ของเป้าหมายควรคำนึงถึงการพัฒนาและการเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนด้วย เพื่อให้เศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว และวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับสังคมของชนบทไทย

การเตรียมพร้อมด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและชนบทไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี เรื่อง “นิด้า 5 ทศวรรษ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (233-248).