รูปแบบการสื่อสารและการสร้างสัญลักษณ์ของตลาดน้ำขวัญเรียม

Authors

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีจากทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารและการสร้างสัญลักษณ์ของตลาดน้้าขวัญเรียม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างสัญลักษณ์ของตลาดน้้าขวัญเรียม ศึกษาการรับรู้เอกลักษณ์ของตลาดน้ำขวัญเรียม และศึกษารูปแบบการสื่อสารในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้้าขวัญเรียม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าของตลาด พนักงานตลาด ผู้ค้าในตลาดของวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ จำนวน 13 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้้าขวัญเรียม ผลการวิจัยทำให้ทราบถึงรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำและส่งผลกระทบอย่างมีนัยส้าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รูปแบบการสื่อสารและการสร้างสัญลักษณ์ของตลาดน้ำขวัญเรียม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (438-452).