การจัดกลุ่มและหาคุณลักษณะของกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนท์ตามพฤติกรรมการสื่อสารในบริบทออนไลน์และปัญหาทางความสัมพันธ์กับสังคม

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 49 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

The research objectives are
(1) to study the online communication behavior of digital immigrants
(2) to cluster the group of digital immigrants and
(3) to identify the social relationship problems.

The online questionnaire survey with a total of 400 digital immigrants was used as the data collecting method.

The findings show that most of the digital immigrants use online communications on a daily basis consisting of searching information, chatting and keeping themselves updated about their friends’ activities as well as the entertainment news.
Besides, the most popular applications are LINE, Facebook, and YouTube.
The Digital Immigrants are divided into 4 groups by K-Means Clustering Analysis, namely “Communication for wisdom”, “Communication is life”, “Peaceful and happy alone” and “Minimal communication”.
The group of “Communication is life” spends the highest amount of communication time online; thereby, this group gets the highest probability of social relationship problems, such as internet addiction and loneliness. Nonetheless, this group still believes that they would receive social support when in needed.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารในบริบทออนไลน์ของกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนท์ 2) เพื่อจัดกลุ่มและหาคุณลักษณะของกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนท์ และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาทางความสัมพันธ์กับสังคมในการใช้สื่อใหม่ ของกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนท์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Method) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป จำนวน 400 คน

ผลจาการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใช้สื่อใหม่ทุกวัน โดยสื่อที่ใช้มากที่สุด คือ ไลน์ เฟสบุ๊ก และยูทูป กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่ง มีอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ทำกิจกรรมในการใช้สื่อใหม่ต่าง ๆ 2 ประเภท
สิ่งที่ทำในการใช้สื่อในบริบทสังคมออนไลน์มากที่สุด คือ การค้นหาข้อมูลที่สนใจ การสนทนากับเพื่อน การติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน และใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อความบันเทิง
จากนั้นทำการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ด้วยเทคนิค K-Means Clustering ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ “กลุ่มมุ่งสื่อสารเพื่อปัญญา” (ร้อยละ 48) “กลุ่มสื่อสารคือชีวิต” (ร้อยละ 28) “กลุ่มโลกสุขสงบบันเทิงลำพัง” (ร้อยละ 13.75) และ “กลุ่มสื่อสารแต่น้อย” (ร้อยละ 10.25)
โดยกลุ่มสื่อสารคือชีวิตเป็นกลุ่มที่ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับสังคมมากที่สุด คือ การเสพติดสื่อ ปัญหาความเหงา กระนั้นก็ตามกลุ่มนี้มีความมั่นใจในการได้รับความช่วยเหลือจากสังคมสูงที่สุด

การจัดกลุ่มและหาคุณลักษณะของกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนท์ตามพฤติกรรมการสื่อสารในบริบทออนไลน์และปัญหาทางความสัมพันธ์กับสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 49 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (748-762).