บริเวณชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำมัน

Chemical characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 2013 Rayong oil spill-affected coastal areas of Thailand

Authors

โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, M. Hattayanone, D. Tipmanee, O. Suttinun, C. Khumsup,I. Kittikoon, P. Hirunyatrakul

Published

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : Chemical characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)..

Abstract

 Among Southeast Asian countries, Thailand has gradually accustomed to extremely prompt urbanization, motorization, and industrialization. Chonburi and Rayong provinces are two provinces involved in “eastern seaboard” industrial zones, which is an emerging economic region that plays a key role in Thailand’s economy. The 2013 Rayong oil spill did not only cause damages to the coastal and maritime environment, but also undermine trust in the overall safety system and negatively affect the investor confidence. 

     In this study, 69 coastal soils collected around Koh Samed Island were chemically extracted and analyzed for 15 PAHs by using a Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra system comprising a high-speed performance system with ASSP function. In this study, numerous diagnostic binary ratios were applied to identify potential sources of PAHs. Advanced statistical techniques such as hierarchical cluster analysis coupled with principal component analysis were also conducted for further investigations of source identifications.