สังคมไร้เงินสด: จากเศรษฐกิจแบบใช้เงินสดสู่เศรษฐกิจ แบบไร้เงินสดในประเทศไทย

Authors

นายเจษฎา ศรีเพ็ชร, รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

Published

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

Abstract

The objectives of this research article were to study the changes. A cashless society from a cash economy to a cashless society in Thailand. Factors related to the cashless society economy and to study Develop a conceptual framework for a cashless society economy. The sample was the population calculated using Yamane’s calculation. Until obtaining a representative group, 400 illustrations in each region and 400 examples in Bangkok, totaling 2,800 samples, then used stratified random sampling to reach the representative. The research results are that Thailand is likely to develop from a cash economy society. To a cashless economy, This is due to the changing behavior of financial services according to the data of the Bank of Thailand during 2015-2019 with a declining trend. The use of electronic payment channels is likely to increase. It shows a cashless society’s economic transition towards a cashless society and related personal factors, including gender and age, occupation, education level, and income correlated with electronic payment behavior. For the regression analysis, the researcher found that 1) factors influencing decision making 2) technology acceptance about Electronic payment behavior By region classification of forecasting equations in raw scores and standardized equations. It can use relevant factors to develop conceptual frameworks, Which have the initial variables including Personal factors, Factors influencing decision making, Adoption, and use of technology. The dependent variables are Electronic payment behavior.

Full-time mothering: an ongoing process of informal learning. NIDA, the 10th ICADA 2021 (xx-xx).