โมเดลการรณรงค์เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาพของชุมชนเมือง

Authors

รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

The research topic “Campaign Model for Creating Healthy Space in Urban Community”
had objectives which were to study methods for urban community networks for creating
healthy space, lesson learned formats of campaign communication for healthy space in urban
community and propose campaign model for creating participation in sustainable healthy
urban community.

Methods of the study were In-Depth Interview including community leaders and
Villagers, observation the inside and outside environment, coordination with outside
organizations and participation in communication campaign, questionnaires survey of 89
people in Hua Ta Kae community and nearby, focus group discussion of the organizers,
people from the market and people behind the market and to study documents both Thai and
English including lesson learned campaign for creating healthy space of Hua Ta Kae
community.

The results of the study were concluded as follow:
Methods of urban community networks for creating healthy space.
The network included community leaders, people in community, civil society sector,
mass media, nearby educational organizations and a private university. The network consisted of
outsiders who had public consciousness and favored Arts.
Lesson learned formats of campaign communication for healthy space in urban
community.

The researcher found that methods of campaign communication reaching people in
community were such as personal media, wired broadcasting and specialized media. The
communication which publicized to the people outside the community were online (facebook)
and mass media.

Campaigns with CSR activities could develop the healthy community sustainably.
There were two factors including the readiness of people in community and the coordination
of local organizations in the community.
Proposal of campaign model for creating participation in sustainable healthy
urban community .

The researcher found that campaign model for creating participation in sustainable
healthy community at Hua Ta Kae market consisted of government organizations, private
sector, civil society and nearby educational organizations , campaign inside and outside the
community, creative activities, community funds and community committee.

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง “โมเดลการรณรงค์เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาพของชุมชนเมือง” นี้มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาคือ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเมืองเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาพ ถอดบทเรียนรูปแบบ
วิธีการสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาพในชุมชนเมือง และเสนอโมเดลการรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เมืองในพื้นที่สุขภาพแบบยั่งยืน

วิธีการศึกษาคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In- Depth Interview) กลุ่มแกนนำ และกลุ่มชาวบ้าน การสังเกต
(Observation) สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และการมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ทางการสื่อสาร การแจกแบบสอบถามประชาชนในชุมชนตลาดไม้หัวตะเข้และละแวก
ใกล้เคียงจำนวน 89 ชุด การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มผู้จัดงานในชุมชน กลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการหน้าตลาดและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการหลังตลาดและ ศึกษาเอกสารทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งถอด
บทเรียนการรณรงค์เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาพของชุมชนตลาดไม้หัวตะเข้

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้คือ
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเมืองเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาพ เครือข่ายชุมชนเมืองที่ตลาดไม้
หัวตะเข้ มีแนวทางการสร้างเครือข่ายดังต่อไปนี้คือ แกนนำชุมชน คนในชุมชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน
สถาบันการศึกษาใกล้เคียง และมหาวิทยาลัยเอกชน การทำงานระหว่างเครือข่ายเป็นการรวมตัวของคนภายนอก
ชุมชนที่มีจิตอาสา คนที่รักงานศิลปะ

ถอดบทเรียน รูปแบบ วิธีการสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาพในชุมชนเมือง

จากการวิจัยพบว่า วิธีการสื่อสารรณรงค์ที่เข้าถึงคนในชุมชนได้แก่ สื่อบุคคล เสียงตามสายและสื่อ
เฉพาะกิจ ส่วนการสื่อสารที่เผยแพร่ข่าวสารไปสู่ภายนอกได้แก่ สื่อออนไลน์ (เฟซบุ๊ค) และ สื่อมวลชน
การรณรงค์โดยใช้กิจกรรม CSR เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาพอย่างยั่งยืนนั้นมีปัจจัยสำคัญในการทำงานอยู่
2 ประการคือ ความพร้อมของคนในชุมชน และการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในท้องถิ่นกับชุมชน

โมเดลการรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในพื้นที่สุขภาพแบบยั่งยืน

จากการวิจัยพบว่า โมเดลการรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนสำหรับตลาดไม้
หัวตะเข้นั้น มีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้คือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและสถาบันการศึกษา
ใกล้เคียง สื่อรณรงค์ทั้งในและนอกชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์ กองทุนชุมชน และคณะกรรมการชุมชน

โมเดลการรณรงค์เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาพของชุมชนเมือง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (380-393).