การออกแบบแสงเพื่อการสื่อสารในงานเปิดผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

Authors

น.ส.พิชากร บำรุงวงศ์, อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์

Published

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า

Abstract

A Study of Creativity in the Context of Lighting Communication for the Product Launch Event Industry in Thailand

Lighting is considered to be a non-verbal communication that is a part of the various components of a new product lunching event. This study aimed at exploring creative concepts, techniques, and methods in the lighting design processes from juniors to senior practitioners in Thailand. Nine in-depth interviews were conducted and then analyzed using semiotics.

The study found that audience could be emotionally influenced by lighting and therefore having feelings towards brand identities of products. In order to achieve that, lighting designers are required to have primary knowledge in lighting design, creative skills, and aesthetic tastes.

บทคัดย่อ

แสงเป็นการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆองค์ประกอบของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษา แนวคิด เทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแสง ที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย ว่าแนวคิดและขั้นตอนของนักออกแบบแสง รวมถึงความเหมือนความแตกต่างในการใช้เทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแสง ระหว่างนักออกแบบแสงระดับชํานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่เป็นอย่างไร โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผ่านแนวคิดของนักออกแบบแสงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 9 ท่าน

ผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารในรูปแบบแสงนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆ สามารถสร้างบรรยากาศอารมณ์และความรู้สึกให้กับผู้ร่วมงานหรือช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้อีกด้วย แต่ด้วยข้อจำกัดหลายด้านรวมถึงการประเมินผลงานจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ นักออกแบบแสงจึงต้องมีทั้งความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบแสงเบื้องต้น รวมถึงทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนทางด้านรสนิยม เพราะการออกแบบแสงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการส่งต่อสารที่มีผลในแง่การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้รับสาร

(2559). การออกแบบแสงเพื่อการสื่อสารในงานเปิดผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, 2(1), 43-60.