3 องค์ประกอบ และ 1 เครื่องมือสู่ความสำเร็จในการรับมือกับภัยพิบัติของญี่ปุ่น

Authors

ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย

Published

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

Abstract

Currently, frequency and severity of natural disasters are increasing and thus, accordingly, the necessity of strengthening overall disaster management capacity is crucial for national security and human safety. By focusing on the case studies of Japan, a country at the forefront of disaster preparedness culture, this paper aims to examine key factors that have led to the country’s effective and efficient implementation of disaster preparedness. By gathering information relating to Japan and its success in disaster management, it was revealed that Japan has been developing several elements that have coalesced to form a successful disaster preparedness culture. These elements can be categorized into three dimensions: social development, disaster management system development, and technological and infrastructural development. Moreover, these three dimensions are produced, reproduced and sustained by enhancing long-term disaster education (“bousai kyouiku”)

(2560). 3 องค์ประกอบ และ 1 เครื่องมือสู่ความสำเร็จในการรับมือกับภัยพิบัติของญี่ปุ่น. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, 34(3), 146-166.