ใบเซียมซีสื่อสุขภาพ: วาทกรรมวิเคราะห์

Authors

ผศ.ดร.กำพล แสวงบุญสถิต

Published

มนุษยและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Abstract

As a fortune telling medium, Seamsee (Chinese) has been used among the Thais and the Chinese-ethnic Thais for centuries. The medium is available in both Thai and Chinese temples around Thailand and contains messages often heeded by believers. An analysis of 8 sets or 275 written pieces of the fortune paper collected from recognized temples around Bangkok shows that the medium contains both physical and mental health information. Health promotion guidelines are provided based on Buddhist principles. Speech acts of prediction and advice are mainly employed.

ใบเซียมซีเป็นสื่อในการพยากรณ์ชีวิตที่ปรากฏในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยมานานหลายศตวรรษ สื่อชนิดนี้มีอยู่ทั้งในวัดไทยและวัดจีนในประเทศไทย ผู้เชื่อถือในการพยากรณ์นี้มักจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในใบเซียมซีนั้นๆ บทความนี้ได้เป็นวาทกรรมวิเคราะห์ที่ศึกษาใบเซียมซีจากวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง รวม 275 ใบ ที่แสดงให้เห็นว่า ใบเซียมซีมีข้อมูลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ใช้หลักการทางศาสนาพุทธเป็นแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้วัจนกรรมทำนายและวัจนกรรมแนะนำเป็นหลัก

(2557). ใบเซียมซีสื่อสุขภาพ: วาทกรรมวิเคราะห์. มนุษยและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 10(17), 38-53.