โมเดลการวัดการรับรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรม:การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

Authors

น.ส.ญาณภา บุญประกอบ, ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ, ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

Published

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี

Abstract

This study aims to refine and validate a measurement scale of perceived HR practices from recent existing human resource management literature for hotel frontline employees (FLEs) in the context of Thailand through confirmatory factor analysis (CFA). Data were gathered from 320 hotel FLEs who worked at the sixteen participating hotels in Phuket. The results suggest that the identified six indicators, namely 1) selective staffing, 2) rewards, 3) empowerment, 4) training, 5) job security, and 6) career opportunity, with 21 items of hotel FLEs-perceived HR practices have empirically demonstrated solid evidence of multidimensionality, reliability (α = 0.91), and convergent validity. Furthermore, the overall modified measurement model of HR practices has empirically yielded a good fit. Career opportunities appear to be the most vital indicator of HR practices in this context. This study contributes to the hotel industry in Thailand as the refined and validated measurement of HR practices in this study can be utilised as an evaluation tool by the hotels that wish to redesign HR policies and practices for their FLEs.

(2562). โมเดลการวัดการรับรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรม:การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 14(3), 595-611.