โบซะอิเคียวอิกุ: การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น

Authors

ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย

Published

เอเชียปริทัศน์

Abstract

“โบซะอิเคียวอิกุ”: การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติใน ประเทศญี่ปุ่น”
บทความ “โบซะอิเคียวอิกุ” เป็นการนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางการเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักภายใต้คำว่า
“โบซะอิเคียวอิกุ” เป็นเสมือนกุญแจสำคัญประการหนึ่งที่นำมาสู่ความสำเร็จในการ
รับมือกับภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น และโบซะอิเคียวอิกุเป็นทั้งการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการศึกษาตลอดชีพ เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น
ทั้งในเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ในรูปแบบของการให้การศึกษาแบบองค์รวม ภายใต้
แนว ความคิด “เด็กรู้ ผู้ใหญ่ทำ” เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็น
ประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการสร้างองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ

(2562). โบซะอิเคียวอิกุ: การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น. เอเชียปริทัศน์, 40(2), 127-157.