โครงการการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Authors

รศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ

Published

รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จด้านโลจิสติกส์ รวมถึงความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ส าคัญมุ่งเน้นในการเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้จริง
กับธุรกิจเพื่อการแข่งขันและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการเก็บ
แบบข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจโลจิสติกส์แบบ
ทั่วไป/ครอบครัว ธุรกิจโลจิสติกส์เฉพาะทาง และธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร จ านวน 4 ธุรกิจ กลุ่มผู้รับบริการ
โลจิสติกส์ จ านวน 3 ธุรกิจ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 แห่ง โดยใช้การวิเคราะห์ค้นหาแบบ
แผนของความสัมพันธ์ (Pattern) ระหว่างกลุ่มของข้อมูล จากนั้นท าการดึงค า กลุ่มค า และประโยครวมถึง
แนวคิดที่เกี่ยวข้องมาตีความข้อมูลปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ โดยการดึงความหมายจากข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ การเลือกค า น้ าเสียง การพูดเปรียบเทียบ และกิจกรรมที่น าเสนอให้ผู้วิจัยมาก าหนดรหัส
(Coding) ทบทวนความหมายที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จัดกลุ่มแต่ละประเด็นส าคัญ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์งานวิจัย

โครงการการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (714-727).