แบบจำลองพหุระดับพยากรณ์ความชุกรายอายุของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ในประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

Published

วารสารกรมการแพทย์

Abstract

The ESRD prevalence in Thailand increases sharply and continuously. Forecasting the accurate numbers of patients facilitates efficient medical service plan and effective future medical treatment. The two-level hierarchical linear modeling was used to predict ESRD prevalence. Level-one predictor is patient’s age group midpoint and level-two predictors are year, Diabetes Mellitus (DM) prevalence, and Hypertension (HP) prevalence. Final model is presented as follows; ln(prevalence) = [-0.55 + 0.10(year) + 0.02(DMj-1)] + 15.13(age) – 0.08(age2). The above final model R2 is 99.58% and MAPE is 10.25%. This model can be used for ESRD population projection, efficient health service plan, as well as actuarial valuation of ESRD future cost. Keywords: End-stage renal disease, Prevalence, Multilevel analysis

(2561). แบบจำลองพหุระดับพยากรณ์ความชุกรายอายุของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ในประเทศไทย. วารสารกรมการแพทย์, 43(6), 64-67.