แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปประยุกต์ในการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช

Published

การประชุมวิชาการระดับชาติ 51 ปีนิด้า เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. 31 มีนาคม 2560

Abstract

The study and analysis of the theory of sufficiency economy were carried-out using a
forecasting computable general equilibrium model to measure growth of real GDP based on
Thailand input-output table released for 2010 and social capital indicator for Thailand
known as corruption perception index: CPI released by Transparency International. The
forecast value of real GDP growth produced by social capital was close to 5% for the third
10 years period. The distinct property of social capital, which is non-depreciate, is responsible
for sizable growth rate. Understanding of the role of “morality” underlying the theory of
sufficiency economy in economic growth process supports advocates of the importance of
social capital in economic development. Subsidy can be used to support social marketing as
investment in social capital, which is characterized as public goods that deliver more benefit
but are underinvested with time and efforts.

แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปประยุกต์ในการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ, การประชุมวิชาการระดับชาติ 51 ปีนิด้า เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. 31 มีนาคม 2560 (644-686).