แบบการเบิกจ่ายผิดปกติของการสั่งใช้ยา และการวินิจฉัยโรค ในผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Authors

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

Published

วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย

Abstract

the research is aimed to studying the pattern of the reimbursement
under civil servant medical benefit scheme by considering three factors i.e., behavior
drug use, disease, and level of hospital. In the first step, retrospective do
to predict the frequency of visits by using negative binomial regression and to forecast
‘s severity by using multiple regression. With this step, it is able
frequency and severity but unable to detect frequency and severity anomaly. The
next step, research on abnormalities using the residual of the regression model from
first step and medication, disease and hopital level that are not usin
regression model. The results of reimbursement anomaly pattern
ent medical treatment of civil servant medical beneft scheme by usir
e show that level of hospital, the metformin and amlodipine ordering whi
for the treatment of diabetes and hypertension disease, respe
sociated with reimbursement anomaly from complexity of the disease. Ther
e campaigns that aims to prevent and control the progression of
Noncommunicable diseases are able to solve a long-term problem.

(2562). แบบการเบิกจ่ายผิดปกติของการสั่งใช้ยา และการวินิจฉัยโรค ในผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ. วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย, 5(1), 1-7.