แนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษยืและค่านิยมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

Authors

รศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาศรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2563

Abstract

This study examines the effects of HR practices and values on innovative culture of
Thai Small and Medium Enterprises (SMEs) aiming to provide guidelines on innovative culture
enhancement. Data are collected from 223 employees who are active persons on the
organizations’ innovation activities of 23 SMEs being awarded SME National Award from
2013–2017 using questionnaire. Confirmatory Factor Analysis (CFA) technique is used to
verify the factor structure of a set of observed variables and Structural Equation Modeling
(SEM) is employed to analyze the structural relationship among innovative culture, HR
practices and values. Results reveal that HR practices have positive direct effect on
innovative culture with indirect impact from values as mediator variable.

แนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษยืและค่านิยมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหารศาสตร์ ปี 2563 (775-798).