แนวทางพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมในธุรกิจร้าน กาแฟ ภายใต้วิกฤติการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา ธุรกิจร้านกาแฟในเขตพระนคร

Authors

ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล, นายไชยกานต์ เลิศนามเชิดสกุล

Published

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract

The crisis of the coronavirus (COVID-19) outbreak has had a huge impact on the
food and beverage business. The coffee shop business, as part of this, has been hit with
protective measures, including a national lockdown, social distancing, and stay-at-home
directives, which have influenced consumer behavior. For these reasons, businesses are
having to apply digital technology innovations associated with service delivery and online
marketing under the new normal. Businesses have had to develop differentiation strategies
to survive the market volatility caused by COVID-19. As coffee products are substitute goods,
businesses need to establish a clear branding identity through service quality. In addition,
during the COVID-19 crisis, businesses must consider the safety and cleanliness of their
services to ensure customer satisfaction resulting in customer loyalty.

แนวทางพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมในธุรกิจร้าน กาแฟ ภายใต้วิกฤติการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา ธุรกิจร้านกาแฟในเขตพระนคร. . NIDA, การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (936-964).