แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ตราสินค้าให้กับชุมชนในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว: บทเรียนจากกรณีศึกษาตลาดร้อยปีสามชุกและตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Authors

ผศ. ดร.สัจจา ไกรสรทัศน์, ผศ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ

Published

วารสารรัชต์ภาค

Abstract

The study entitled, “Guidelines in Developing Brond ldentity for Troditionol Community Morket os o’Tourist Destinotion: A Cose Study of Hundred Yeor Troditionol Som Chuk Morket ond Koo Hong Morket, where both ore locoted in Suphonburi province”, hod the objectives to propose the guidelines in developing the brond identity for the troditionol community morket, os o tourist ottroctions. Quolitotive reseorch hod been employed by using interview with 45 experts ond theoreticol key informonts. The key informonts consisted of the committee of morketing monogement, government orgonizotions, entrepreneurs of residence, entrepreneurs of regulor route public corriers, ocodemic officers, ond tourist ln summory, the unique chorocteristics of both morkets consisted of old wooden buildings os shops,Thoi troditionol orchitecture, typicol locol food service, retrospective souvenirs, design of the morkets ond environtment setting in retropect, ond 6) locol community products for tourists, especiolly for those who liked to escope from city life with o holidoy in the countryside for recolling the historicol time. The guildeline for brond identity development (Brond identity) for the communities os tourist ottroctions wos to be opertoed under g moin boses including (1) chorm of Authenticity, (2)Chorm ol Story telling), ond (3) Chorm of Locolity.

(2560). แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ตราสินค้าให้กับชุมชนในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว: บทเรียนจากกรณีศึกษาตลาดร้อยปีสามชุกและตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารรัชต์ภาค, 11(24), 0-0.