แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

Authors

น.ส.จิรัชญา สิงห์มณี, ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Published

การประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts ครั้งที่ 7

Abstract

Air pollution;Environmental degradation;Environmental impact;Environmental management;Environmental protection;Pollution control;Environmental policies;Environmental legislation;Legislation;Secondary sector;Industry;Thailand

แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, การประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts ครั้งที่ 7 (521-527).