แนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, คุณอาลี ปรียากร

Published

วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Abstract

The creation process study of the broadcast programming via Podcast channel in Thailand aims to 1) Explore a preparing process before broadcast programming via Podcast channel (pre-production). 2) Explore a Podcast programming in terms of a content presentation and Technical management. 3) Explore a Podcast post-production; Publishing management and Evaluation. This study applied the qualitative approach in which the researcher classified data collection method into 2 data. A primary data; In-depth interview with Podcast producer (Podcaster) and Podcast listener. A secondary data from documentary research.
The findings can be summarized as follows: 1) The preparation process (pre-production stage); The Podcaster needs to understand about broadcast programming via Podcast channel and to prepare a technical management for programme production. 2) Podcast production stage; The Podcaster needs to set a content presentation and Technical management for Podcast programming. 3) Podcast post-production stage; The Podcaster needs to select a podcast channel for publishing, a public relations channel and a popularity survey.

(2561). แนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย. วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, 36(3), 47-58.