แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัลกรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

Authors

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, น.ส.รัตนา ปรีฎาพาก

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (29 กรกฎาคม 2560)

Abstract

บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค
โทรทัศน์ดิจิทัล กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นบทความที่ได้จากงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยมีจุดประสงค์หลักในการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้
ที่อยู่ในสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ รวมทั้งหมด 5 ท่าน
โดยสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธันวาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2560

แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3. คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี? 2560 (29 กรกฎาคม 2560) (487-494).