แนวทางการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับโครงสร้างรัฐสภา

Authors

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

This research is intended to analyze the political conflict caused by the structure of
political institutions and their relationship to propose an appropriate solution. By design
factors of and procedures for recruitment of members of Parliament (MPs) and Senators
adhering to the democratic system with the King as Head of State. Reflect the needs of the
majority and reflect the participation of all sectors, as well as the acceptance of all parties in
Thailand. This research proposes an appropriate parliamentary system for Thailand. Limiting
the numbers of Members of Parliament (MPs) to 500 persons, 100 persons amongst them are
elected from the party list nomination with the country as a constituency and each of the
remaining 400 MPs is elected based on provincially divided election basis. Limiting the
numbers of senators to 200 persons divided as follows, Senator by position and Senator by
recruitment from social organizations or representatives of various professions. Indeed, the
authors think that such a proposal would be adopted philosophy of Sufficiency Economy of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej was merged with the principles of democracy. To
establish the appropriate rationalized and immured democracy in accordance with society,
culture, economy and politics in Thailand.

แนวทางการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับโครงสร้างรัฐสภา. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ” (1114-1132).