แนวทางการจัดการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในอุตสาหกรรม โรงแรมไทย

Authors

ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

Published

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

Abstract

The aimed of this study was to develop the guideline for encouraging the entrepreneurs
in Thai hotel industry to involve the evaluation process on the professional qualification
system. The model of the structure of encouraging toward the evaluation process on
professional qualification system and organization benefits against empirical data was
developed. The population used in this study was the hotel executives in Thailand by using
questionnaire technique for data collection. The samples included the hotel executives in
five regions of Thailand and the data analysis was Structural Equation Modeling (SEM). The
result shows that the most impact factor of the evaluation process on professional
qualification system variable was organization, followed by planning, and leadership and
motivation.

(2561). แนวทางการจัดการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในอุตสาหกรรม โรงแรมไทย. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ , 14(1), 32-45.