แนวทางการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองสู่การยกระดับคุณภาพการบริการดพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรอง เขตจังหวัดภาคมใต้

Authors

นายบุณวัทน์ ศรีขวัญ, ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร

Published

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี

Abstract

The purposes of the study include: 1) to study administrative factors in secondary
airport; 2) to investigate administrative factors which lead to the standard services in
secondary airport; 3) to provide the methods to develop service administration in
secondary airport of southern region of Thailand to meet the standard. The data were
obtained from 402 subjects in secondary airport of Southern Thailand through Rule of Three
of Arithmetic: Statistical Analysis, Exploratory Factor Analysis and Multiple Regression
Analysis. The finding of the study showed that the administration of the secondary airport
contains 6 main factors: security factor, facility factor, verification factor, operation factor,
transportation factor and human-resources factor. It was also found that the influences
which may develop the standard of service in secondary airport include operation factor
and human-resources factor. The methods can be divided into 2 ways: 1) the development
in operation of secondary airport, 2) the development in the potential of employees. The
result of the study can be beneficial in policy, administration and academic for airline industry and secondary airport in Thailand. Furthermore, it can be applied to the operation
in secondary airport to meet the highest standard of services in the future.

(2563). แนวทางการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองสู่การยกระดับคุณภาพการบริการดพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรอง เขตจังหวัดภาคมใต้. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 14(3), —.