เส้นทางสู่รัฐบาลดิจิทัล: ความสำเร็จและความท้าทายของประเทศเอสโตเนีย

Authors

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก, ดร.กนก กาญจนภู

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 "การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

Abstract

The Republic of Estonia, a country in Northern Europe, is one of leading countries
in digital government with almost fully digitalized public administration in many aspects
i.e. public services, digital economy, and highly efficient data connectivity. Nevertheless,
Estonia had been through a huge path of transformations. When Estonia declared an
independent from the Soviet Union in 1991, it was a new country with small population
and still lack of key strengths and natural resources. According to the World Bank,
Estonia’s GDP per Capita in 1993 was only 2,681.81 USD. However, in 2019, Estonia’s GDP
per Capita was drastically risen to 23,723.31 USD which was increased by nearly eight times.
Indeed, the risen of Estonia towards leading country in digital society and its path of
transformations are very interesting case study in various perspectives, including: the goal
setting for digital reforms, the competitive advantage developments, and the strategic
executions. Therefore, this paper focuses on reviewing this case study as well as analyzing
its key success factors and challenges to be a lesson-learned on digital transformation in public administration that can meet citizen’s expectations as well as lead to future
economic prosperity with great value to the whole society.

เส้นทางสู่รัฐบาลดิจิทัล: ความสำเร็จและความท้าทายของประเทศเอสโตเนีย. ออนไลน์, ีการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (1007-1022).