เรื่องเล่าจากเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรี หลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่บังคับไม่ได้กับวิถีแห่งอาเซียนต่อสถาบันการเงิน

Authors

อ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

Published

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Journal of Law and Social Sciences

Abstract

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is considered an
essential part of business operations. Although such an idea has been discussed for
a long time, CSR still lacks the efficiency in deploying and enforcing in practice
especially in the context of Southeast Asia region. Since the CSR concept is based on
voluntary, there is no legal binding force. Additionally, have been considering CSR
and the principles of ASEAN way in practice, it causes more challenge in
implementation and applying the idea and principle.
To study the challenges of implementing the concepts of CSR and the ASEAN
way principle in the context of the ASEAN region, the author selected the Xayaburi
Hydroelectric Dam as a case study, using storytelling technique for content analysis.
The study showed that the adoption of CSR in the ASEAN context is problematic,
that is, some problem in implementation and common understanding of CSR
concept, particularly in the context of financial institutions are likely to be
uncontrollable. For this reason, the author suggested that implementing other legal
instruments to be used instead of will result in having practical solutions to control
business when human rights abuse occurred.

(2562). เรื่องเล่าจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี: หลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่บังคับไม่ได้กับวิถีแห่งอาเซียนต่อสถาบันการเงิน. วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Journal of Law and Social Sciences, 12(1), 54-79.