เปลี่ยนศักยภาพสังคมสู่ความมั่งคั่ง: เหตุผลหลักในการดาเนินธุรกิจของบริษัทที่เปลี่ยนโลก

Authors

ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562

Abstract

For living reason, human basically need only four living essentials. But with the
cleverness of human, human prefer to have it all to fulfill their unlimited desired needs. That
recurrent evidence has been occurred repeatedly since an old age. In the past 300 years,
one of an effective tool to achieve those needs is business. The process and results of
business create satisfaction to all human even it may not be equal but at least some could
elevate a quality of living in a certain extent. However, it happened that one of the most
ignorance beyond business is the severe utilization of natural resources which already
damaged social and environment gradually. Unfortunately, empirical results reports more
negative impact than positive impact. The deterioration of social potential became a big
challenge for all to resolve before it too late.

เปลี่ยนศักยภาพสังคมสู่ความมั่งคั่ง: เหตุผลหลักในการดาเนินธุรกิจของบริษัทที่เปลี่ยนโลก. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562 (1006-1016).