เปรียบเทียบลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจของชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย

Authors

รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช, นายปิยะวิทย์ ทิพรส

Published

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

Abstract

This survey research aims to compare organic rice farmers’ socio-economic characteristics in various regions of Thailand. This survey’s populations are organic rice farmers who are certified by Division of Rice Product Inspection and Certification, Rice Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives. From primary research, there were 1,210 farmers who are certified or requesting for certification renewal in production year of 2015. From multi-stage stratified random sampling plan, sample size was 250 with error from estimation population mean from sample mean at significant level of 0.05. This was obtained from Cochran (1976)

statistical sample size formula. Sample size was distributed in each region by proportional-to-size allocation. Statistics that used in data analysis were one way analysis of variance (ANOVA) was done by F-test and multiple comparison was done by Scheffe’s method.

From the study, the significant different of socio-economic characteristic between Northern, Northeastern and Southern farmers was irrigation. Farmer age, experience in organic rice farming, rice field renting, rice field ownership, total revenue in both organic agriculture and non-organic agriculture, production cost, and total cash cost of were not different in farmer in Northeastern and Southern regions but significantly different from farmers in Northern region. Moreover, rice field size and output per rai content of farmers in Northern and Northeastern region were not different, but significantly different from farmers in Southern region.

(2561). เปรียบเทียบลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจของชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 13(45), 79-90.