เนื้อหาสารกับกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการในอุตสาหกรรมบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศประเทศไทย

Authors

อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์, น.ส.ปุณฑริกา รวิกุล

Published

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์

Abstract

การศึกษาเรื่อง “เนื้อหาสารกับกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการในอุตสาหกรรมบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศ ประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาสารเกี่ยวกับบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทยและกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการ

ผลการศึกษาพบว่าผู้รับบริการมีการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อ 1)เนื้อหาสารเกี่ยวกับความรู้ตามข้อเท็จจริงเชิงการแพทย์ 2)เนื้อหาสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ และ 3)เนื้อหาสารเกี่ยวกับแพทย์ ตามลำดับ ทั้งนี้การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาสาร และการตัดสินใจรับบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อกันทั้งหมดในเชิงบวก เมื่อการเปิดรับเนื้อหาสารสูง ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสารสูง การมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาสารสูง และการตัดสินใจรับบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทยก็จะสูง ในทางตรงข้ามเมื่อการเปิดรับเนื้อหาสารต่ำ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสารต่ำ การมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาสารต่ำ และการตัดสินใจรับบริการศัลยกกรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทยก็จะต่ำ อย่างไรก็ตาม หากมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหารสารมากจนเกินไป จะส่งผลให้การตัดสินใจรับบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทยลดลง เนื่องจากภาวะข้อมูลท่วมท้น

(2562). เนื้อหาสารกับกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการในอุตสาหกรรมบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศประเทศไทย. วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 23(2), 162-177.