เครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง

Authors

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, นายวชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์

Published

NRRU Community Research Journal

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดิน ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเจ้ามือรายใหญ่ เจ้ามือรายย่อย คนขายหวย และนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง เป็นงานวิจัยคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 คน ได้แก่ เจ้ามือหวย 1 คน, นักพนันหวยและคนขายหวย 4 คน และคนขายหวย 2 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งทำงานหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายหวยใต้ดินไม่น้อยกว่า 5 ปี มีรายได้ 18,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้จะพิจารณาจากอาชีพ ความมีชื่อเสียง วงศ์ตระกูล รูปแบบการใช้ชีวิตประกอบการพิจารณาด้วย ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือน 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 เดือน วิเคราะห์ตัวบท และปริบทด้วยการสังเกตการณ์ภาคสนาม การเล่นพนันหวยในมุมมองของคนใน ผลการวิจัยพบว่า

จุดเริ่มต้นของการขายหวยจากการซึมซับบุคคลใกล้ชิด มีทั้งที่เป็นผู้ขายรายเก่าและรายใหม่ บางรายเล่นพนันหวยและขายด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเล่นหวยอย่างระมัดระวังไม่ให้กระทบกับกำไรที่จะได้ วงเงินที่ขายหวยของเจ้ามือเฉลี่ยรายรับในอดีตงวดละ 30,000,000 บาท เจ้ามือหวยรุ่นลูกขายหวยมีรายรับเดือนละประมาณ 10 กว่าล้าน ในส่วนของคนขายหวยนั้นจะขายเฉลี่ย 3,000-50,0000 บาท/งวด เจ้ามือและคนขายหวยสามารถทำธุรกิจได้อย่างเปิดเผยหากมีสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้ามือรายย่อยทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้ามือรายใหญ่ด้วยการส่งหวยผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีทำหน้าที่แทนเด็กเดินโพย ความสัมพันธ์เป็นไปค่อนข้างเปิดเผยในทุกลำดับของเครือข่ายทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน ดังนั้นการทำธุรกิจหวยใต้ดินจึงเป็นเรื่องของการสั่งสมอำนาจและบารมี ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของเจ้าของพื้นที่ที่ไม่สามารถสืบทอดกันได้

(2564). เครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง. NRRU Community Research Journal, 15(1), 264-277.