เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำและการพัฒนา การพัฒนาของใคร เพื่อใคร: บทเรียนจากเขื่อนปากมูล

Authors

น.ส.วรยา โสมอินทร์, ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช

Published

NIDA Case Research Journal

Abstract

Pak Mun hydropower dam is one of several government’s developmentprojects in which emerged from the claim of national security and rural development. Due to the long and continuing protests against Pak Mun Dam, the project is one ofthe most outstanding cases that capture the interest of the civil society in local,national and international context. The case is also considered as one of the longest social movements by grassroot people in Thailand and the world. In 1991 since the dam was built and up until now, the requests and protests of the Assembly of the Poor (affected people) against Pak Mun dam have continued for more than twodecades due to the dam’s severe impact to thousands of livelihoods and theecology of the Mun River and many local communities at large. The impact of the dam has also generated the conflicts among stakeholders in the society. By conducting ethnographic study in the field site of the issue along with empirical evidenceselicited from the community, the study presents the authentic data rooted from the file site. Therefore, this article is aiming to shed light on making understanding of how did government’s development project generate social conflicts, how the problems were formed, how many social actors are interplayed, and how those conflicts can be solved as a lesson learnt and concerns for the government’s policy plannersand policy makers. At most, how this case could enhance classroom discussionsin terms of the significance of local voices and public participation in the process of policy planning and decision making in government’s projects of development in order to avoid future social conflicts.

(2560). เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำและการพัฒนา การพัฒนาของใคร เพื่อใคร: บทเรียนจากเขื่อนปากมูล. NIDA Case Research Journal, 9(1), 119-148.