อิทธิพลเชิงสัญลักษณ์ของสินค้า/ตราสินค้า ที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

Authors

ผศ.ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564

Abstract

This paper discusses the symbolic properties of products/brands, their relevance
for consumers’ buying decision and usage behavior, and different lines of research in
consumer behavior exploring the symbolic effect of brands on consumer behavior. Most
of the studies in the literature, including several areas of research in consumer behavior
has attempted to study and understand more about the symbolic properties of products/
brands, for example, possessions and the self, self- brand personality, image congruence,
self-brand connections, and consumer-brand relationships. The two main research streams,
namely brand personality and self-image congruence, are analyzed and compared because
these two lines of research share the basic premise that the symbolic values of products
and brands are often important determinants of consumer purchase decisions

อิทธิพลเชิงสัญลักษณ์ของสินค้า/ตราสินค้า ที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564 (461-471).