อิทธิพลจากการเล่าเรื่องของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของ ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, คุณเนตรรัต จิระศิลป์

Published

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า

Abstract

The objectives of this research were : 1) To study the opinion of narrative structure,
aesthetic perception, empathy, opinion of content formats, types of content, and attitudes
toward travel from travel blogger’s storytelling; 2) To study the traveling intention of
generation Y consumers; 3) To study the relationship between the opinion of narrative
structure, aesthetic perception, empathy, opinion of content formats, types of content,
and attitudes toward travel from travel blogger’s storytelling about traveling intention of
generation Y consumers; 4) To study variable factor which able to predict or explain the
traveling intention of generation Y consumers.
This research was a quantitative using survey method. To collect the data, online
questionnaires were used. The sample under study, were generation Y consumers, age 18-
37 years old, who followed the travel bloggers on Facebook Page and searching for travel
information in the past one month. Data analysis and hypothesis test by Pearson’s
Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis.
The hypothesis test proved that opinion of narrative structure, aesthetic
perception, empathy, content formats, types of content, and attitudes toward travel from
travel blogger’s storytelling relationship with the traveling intention of generation Y
consumers. Another the attitudes toward travel and empathy from travel blogger’s
storytelling were able to predict or explain the traveling intention of generation Y
consumers. All of two factors could explain with a percentage of 33.3

(2562). อิทธิพลจากการเล่าเรื่องของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของ ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, 5(1), 30-43.