อิทธิพลของความสอดคล้องภาพลักษณ์ต่อการ ประเมินแบรนด์ของผู้บริโภค

Authors

ผศ.ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560

Abstract

งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาอิทธิพลของความสอดคล้องภาพลักษณ์ระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ต่อ
การประเมินแบรนด์ของผู้บริโภค โดยได้มีการพัฒนาวิธีการดําเนินงานวิจัยด้วยการวัดประเมินทางอ้อมแบบ
เปรียบเทียบมิติภาพลักษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสหสัมพันธ์ของตัวแปรสองกลุ่ม ผลการศึกษาวิจัยใน
ภาพรวมพบว่าความสอดคล้องภาพลักษณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ในด้านลบนั้น มีบทบาทสําคัญต่อ
การประเมินแบรนด์ของผู้บริโภคมากกว่าความสอดคล้องภาพลักษณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ในด้านบวก
โดยอิทธิพลของความสอดคล้องภาพลักษณ์ระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ในด้านต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือ
สถานะการณ์ของการประเมินแบรนด์ของผู้บริโภคนั่นเอง

อิทธิพลของความสอดคล้องภาพลักษณ์ต่อการ ประเมินแบรนด์ของผู้บริโภค. NIDA, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (317-324).