อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการสนับสนุนของลูกค้าสำหรับบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบการชาวไทย

Authors

ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร

Published

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที่ 16 (1)

Abstract

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความสำคัญมากขึ้นที่รัฐบาลในยุคต่าง ๆ กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่จะให้การสนับสนุนจนกลายเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นสัดส่วนรายได้ที่สำคัญและเป็นสัดส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GPD) ของประเทศ (เกศรา สุกเพชรและโชคชัย สุเวชวัฒนกูล,2561) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2562 คิดเป็นประมาณ 17 % ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) รูปแบบการท่องเที่ยวของประเทศไทยส่วนใหญ่ในระยะแรกเป็นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ผ่านการใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยว ซึ่งจากการเติบโตของกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศดังที่ได้กล่าวมาและข้อกำหนดที่ไม่ได้มีความซับซ้อนทางกฎหมายในการจดทะเบียนเป็นบริษัทนำเที่ยว ทำให้การเพิ่มขึ้นของบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทยทั้งที่มีผู้ประกอบการเป็นคนไทยและมีผู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านด้วยความเติบโตของเทคโนโลยีที่รวดเร็วทันสมัย และการเกิดรูปแบบธุรกิจแบบใหม่อาทิเช่น ธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economic) ธุรกิจการจองตั๋วการเดินทางและที่พักผ่านระบบออนไลน์ได้ก่อให้เกิดกระทบต่อรูปแบบการท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวด้วยการใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวมาสู่การท่องเที่ยวด้วยตนเอง การดำเนินธุรกิจของบริษัทนำเที่ยวประสบปัญหาและการแข่งขันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งมีเครือข่ายและทุนที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการร่วมทุนจากต่างประเทศจะเผชิญกับอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ แนวทางสำคัญที่ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการชาวไทยใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินการได้แก่ การสื่อสารการตลาด ที่หมายถึงกระบวนการที่ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศทำการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ตนมีไปยังลูกค้าผ่านการใช้ช่องทางต่าง ๆ รวมกันหลายช่องทาง โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อว่าการดำเนินการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยรักษากลุ่มลูกค้าที่มีแต่เดิม และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ จากกลุ่มลูกค้าเก่าอันจะนำมาซึ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยังยืน การวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาระดับความเห็นของการสื่อสารการตลาดและระดับความเห็นที่มีต่อการสนับสนุนของลูกค้าบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบการชาวไทย และนำเสนออิทธิพลของตัวแปรการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการสนับสนุนของลูกค้าผลของการวิจัยในครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีต่อกันของตัวแปรดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและยังสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้ประกอบการชาวไทยที่ดำเนินการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(2563). อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการสนับสนุนของลูกค้าสำหรับบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบการชาวไทย . วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที่ 16 (1), ุ16(1), 81-97.