อนาคตของระบบความลับทางการค้า: ความท้าทายของการคุ้มครองความลับทางการค้าสำหรับปัญญาประดิษฐ์

Authors

ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2564

Abstract

In the age of artificial intelligence (AI), it is important for companies to develop
proactive and comprehensive strategies to protect their intellectual property rights in AI.
Technological, legal, and other considerations have shaped the present environment,
generating a state of complementarity between AI and trade secrets. Companies are
considering protecting their AI as trade secret. While a trade secret can provide benefits
such as subject-matter eligibility, there are also drawbacks. As a result, an in-depth review
of the particular challenges AI systems present to trade secret protection is considerably
made in this article. Additionally, this article discusses the particular challenges that AI
systems pose to trade secret protection, and the solutions to minimizing potential risks.

อนาคตของระบบความลับทางการค้า: ความท้าทายของการคุ้มครองความลับทางการค้าสำหรับปัญญาประดิษฐ์. นิด้า, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2564 (690-716).