องค์ประกอบการท่องเที่ยวปั่นจักรยานและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจ เชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวปั่นจักรยาน: กรณีศึกษาเขตธนบุรี

Authors

ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล, น.ส.รุ่งรัตน์ วรรณะอยู่

Published

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Abstract

Nowadays, many countries give priorities to infrastructure development and tourism activities development to increase tourism destinations’ capacity which is important for choosing a place to travel. In Thailand, cycling tourism is a choice of tourism activity that fulfills tourists’ demand especially foreign tourists who are interesting in local identities such as Bangkok and former capital, Thonburi. Thonburi was a capital which has many places to visit that will spread the numbers of tourists by cycling. The purposes of this research are studying the importance of cycling tourism’s elements and satisfaction of foreign tourists’ behavioral intention by analyzing elements to promote cycling tourism and perform the influence of tourism destinations by 466 foreign tourists who traveled by cycling with survey. The tool of statistical analyzing is Structural Equation Modeling: SEM that analyzes First-order confirmatory factor and Second-order confirmatory factor. This study found that the elements of cycling tourism effect to behavioral intention by foreign tourists who traveled by cycling satisfaction in Thonburi District, Bangkok.

(2563). องค์ประกอบการท่องเที่ยวปั่นจักรยานและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจ เชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวปั่นจักรยาน: กรณีศึกษาเขตธนบุร. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, 2020(1), 151-170.