หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้และหลักคุณธรรมกับการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Authors

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

This article, with the great deal of awareness, presents the significance of the Good
Governance principle, particularly, the Accountability and Morality principles considered
as the most important principles currently functioned on Public Administration. The
Accountability principle is functioned in between two parties, which are an individual or an
authorized organization and an individual or an accountable organization on one another.
The authorized party could investigate the accountable party in many dimensions, such
as legal, political and financial dimensions. While the Morality Principle is adhered to the
goodness, comprising three main principles, accordingly Fraudulent agency, the agency
against disciplinary action and the agency against wrongdoing, professional standards and
code of conduct. However, there are many problems occurred in the Local administration
as of the accountability and morality malfunction, such as the conflicts of interest between
private and public interests as well as the problem of the corruption within the Local
administration. For this reason, the author proposes guidelines for policymaking and
administration in accordance with the Accountability and Morality principles of Local
Administration. For example, to create a system of liability in the organization by dividing
the personnel into three levels: (1) the organization or executive level, (2) the group or
team or the mid-management level, and (3) the personal level.

หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้และหลักคุณธรรมกับการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (264-281).