สุดยอดผู้นำกับนวัตกรรมสมบูรณ์: ความแข็งแกร่งจากภายใน

Authors

ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564

Abstract

Business becoming an unseparated part of mankind in daily life. Especially, the
development of business has been created a major change in many dimensions without
any doubt on the role and the responsibility of itself. Particularly, while business is all
intensively competing against each other to fulfill customer needs and maximize profit for
prosperity. It seems that all ignoring the core value of the business. To ensure a better
future, it is essential on rethinking business logic and truly business frontier before it too
late.

สุดยอดผู้นำกับนวัตกรรมสมบูรณ์: ความแข็งแกร่งจากภายใน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564 (300-313).