สำรวจความท้าทายและข้อจำกัดบางประการของการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐในบริบทของมลพิษข้ามพรมแดน

Authors

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

Published

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

The international legal principles governing State responsibility can be applied to
the issues of environmental damage, including transboundary pollution. Due to the fact
that the number of cases which have been brought to international courts and tribunals
relating to State responsibility is sparse, this could create uncertainties regarding the
application of such principles. When applying these rules to environmental matters some
theoretical problems remains unresolved, since problems of pollution and transboundary
environmental damage have distinctive characteristics which can be distinguished from
other general issues in international law. This article attempts to provide explanations of
some difficulties and challenges in the application of international rules on state
responsibility in an environmental context. Such challenges include, for example, the issue
of actions or omissions that are attributable to the State, the issue of the constitution of
a breach of an international obligation, the issue of the definition of the term “damage”,
the issue of causation and the issue of bringing a case before international courts and
tribunals for a breach of erga omes obligations.

(2561). สำรวจความท้าทายและข้อจำกัดบางประการของการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐในบริบทของมลพิษข้ามพรมแดน. วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 11(1), 1-27.