สยามวิชาการ

Authors

รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล, นายกมล สงบุญนาค

Published

สยามวิชาการ

Abstract

This research was quantitativeresearch. The objectives of this research wereto study the marketing mix in Chiangkhong, Chiangrai province and compare the opinions of entrepreneurs onmarketing mix in Chiangkhong, Chiangrai province by personal factors. The totals of 273 samples were asked and collected data by mean of multi-stage sampling dividing into 7 sub-districts and into 3 groups of enterprises. Then, the simple random sampling technique was used and questionnaireswere givento entrepreneurs, partnership or representatives.The result of the study indicated that most of entrepreneurs werefemale at age 30-39 yearsold with degreequalification. Their registered capital investmentswereabout baht 100,000 –500,000 and came from privateproperty. The monthly income wasaverage at baht 50,000 –100,000. Theirlikely advertising media werebulletin, newspaper, and brochure. Most of entrepreneurs ownedcomputers and printers.Entrepreneurs hadthe opinions of the external environment in Chiangkhong,Chiangraiprovince at high level. Most entrepreneurs had the highest opinionlevel inthe market mixed factorinthe process of manufacturing. The opinion on product, price, place, promotion, people, process, and physicalaspect was at high level.The hypothesis test revealed that entrepreneurs’ differences in age, education level, years of business operation, and average income per month had difference opinions toward marketing mix in Chiangkhong District, Chiangrai Province at significance level of 0.05.

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย:A Study of Marketing Mix in Chiangkhong District, Chiangrai Province
https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/877/640

(2560). สยามวิชาการ. สยามวิชาการ, 16(30), 35-53.