ศักยภาพและปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะเมืองชายแดน

Authors

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช, น.ส.รัฐทิตยา หิรัณยหาด

Published

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Abstract

This research aimed to study the potentials and issues in Kanchanaburi tourism as a border city and it was a qualitative research consists of 1) the studied process and analysis of information from documents, books, textbooks, reports, concepts, and 124 articles about Kanchanaburi from 2007 to 2016, and 2) the focus group discussion from 20 experts who worked in 4 different sectors as government, academic, civil society, and private sector. The instruments were recording form and group discussion form that were analyzed by content analysis. The results found that 1) there was high level potential tourism from several natural resources, historical resources, and various tribes especially at border area. There were the permanent point at Bann Phunamron and Border Special Economic Zones. The relationship between Thai -Myanmar that was the component for supporting border tourism development, and 2) the border tourism development planning that wasn not enclosed in Border Special Economic Zones Plan. There was overlap in communities because of tourism. The issues did not support the tourism that was cause of deterioration. There was an external factor that was political stability problem from the neighbor country. The minority in Myanmar that had influenced to the border commercial and tourism. Kanchanaburi located along the Srisawat and Three Pagodas Fault Zone. This research was from the potentials and issues in Kanchanaburi as border city that was important to decide the policy recommendation for supporting the development of tourism at Kanchanaburi in the future.

(2562). ศักยภาพและปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะเมืองชายแดน . วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , 13(2), 101-112.