ศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยกับการส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว

Authors

ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

Published

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

Abstract

มัคคุเทศก์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงควรผลักดันและส่งเสริมการผลิตมัคคุเทศก์ให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยผลิตมัคคุเทศก์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผลักดันให้มีการจดทะเบียนมัคคุเทศก์ ดังนั้นโครงการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทย ในการส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว จึงมุ่งศึกษาช่องว่าง (GAP) ของความตระหนักและขีดความสามารถของมัคคุเทศก์ไทย โดยจัดทำโปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักและขีดความสามารถให้กับมัคคุเทศก์ ประกอบกับการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแก่มัคคุเทศก์ไทย และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการทำหน้าที่ของมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา เชียงราย อุบลราชธานี และเพชรบุรี ภายหลังการจัดโครงการ พบประเด็นที่จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงสำหรับมัคคุเทศก์ในเรื่องการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานสัดส่วนการบริการทางการตลาด การพัฒนามัคคุเทศก์ และการพัฒนาความสามารถของมัคคุเทศก์ในการเพิ่มรายได้ ในส่วนการจัดทำโปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักและขีดความสามารถของมัคคุเทศก์ไทยฯ พบว่า 1.ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเห็นความสำคัญและมีแนวทางในการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นด้านต่างๆ 2. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีแนวทางในการแสวงหารูปแบบสินค้าและบริการ รวมทั้งการประยุกต์รูปแบบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อช่องทางในการเพิ่มรายได้ และจะต้องมีการศึกษาข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว 3. ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในวิชาชีพและอย่างสม่ำเสมอ 4.ผู้เข้าร่วมเข้าใจความสำคัญของการทำงานร่วมกัน และดำเนินงานตามแผนการทำงานของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ในส่วนการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่มัคคุเทศก์ไทยเพื่อให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว พบว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงระดับความเห็นที่มีต่อทักษะของตนในทางที่ดีขึ้นทุกด้านคือ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 4.การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการทำหน้าที่ของมัคคุเทศก์และทำข้อเสนอแนะสำหรับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับมัคคุเทศก์ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น

(2561). ศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยกับการส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ , 14(1), 1-16.